ثبت مرکز بازی :

با انتخاب گزینه زیر؛ می توانید شهربازی، مهدکودک، خانه بازی و پارک بازی خود را ثبت نمایید.

همچنین می توانید مراکز بازی اطراف خود را نیز ثبت نمایید. مانند پارک های بازی، خانه بازی و ...